Helyi iparűzési adó
Nyomtatás

Az adó alanya:

Az önkormányzat illetékességi területén állandó és ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végző

  • Az szja. törvény szerinti  egyéni vállalkozó, egyéni cég;
  • Az szja. törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, ha az őstermelői tevékenységből származó bevétele meghaladja a 600 ezer forintot;
  • Jogi személy (a felszámolás vagy végelszámolás alatt álló is)
  • Egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság

Önkormányzat által biztosított mentesség, kedvezmény:

  • Az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.
  • Adómentes a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíj pénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő  nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalakozási  tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

Az adó alapja:

Az értékesített termék, illetőleg a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel

Az adó mértéke:   Az önkormányzat illetékességi területére eső adóalap 2 %-a

Bevallási határidő:  Az adóévet követő év május 31. illetve a tevékenység megszűnését követő 30 napon belül.

Befizetési határidők:

Első félévi előleg

  március 15.

Előző évi adókülönbözet

  május 31.

Második félévi előleg

  szeptember 15.

Adóelőleg feltöltés

  december 20.

A befizetés történhet csekken vagy átutalással a  12037805-00113009-00900003  számlaszámra

Az eljárás jogi alapjai:

  • Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2003. évi XCII. tv.
  • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
  • A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény
  • Edelény Város Önkormányzat Képviselő - testületének a helyi iparűzési adóról szóló  többször módosított 34/2012. (XII.12.) Ök. számú rendelete

Nyomtatványok: