2021 évi képviselő-testületi határozatok

 

 

2021
133/2021.(XII.16) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél alkalmazott nyersanyagnorma megállapításáról
132/2021.(XII.16) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
131/2021.(XII.16) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének jóváhagyásáról
130/2021.(XII.16) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021. évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervének jóváhagyásáról
129/2021.(XII.16) illegális hulladéklerakó felszámolására vonatkozó kötelezésről
128/2021.(XII.16) Az iskolaorvosi feladatok ellátásáról
127/2021.(XII.16) Az egészségügyi alapellátás működési támogatásáról szóló 108/2021.(XI.18.) határozat módosításáról
126/2021.(XII.16) a Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának a véleményezéséről
125/2021.(XII.16) A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról
124/2021.(XII.16) Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról
123/2021.(XII.16) beszámoló a polgármester edelényi kistérség többcélú társulásában végzett munkájáról
122/2021.(XII.16) BESZÁMOLÓ A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL ÉS TAPASZTALATOKRÓL, A POLGÁRMESTER TÁRSULÁSBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL
121/2021.(XII.16) Víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv 2021. évre vonatkozó felújítási és pótlási tervrészének módosításáról
120/2021.(XII.16) BESZÁMOLÓ A VÁROSBAN VÉGZETT TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY KOMMUNÁLIS HULLADÉK-SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATELLÁTÁSRÓL
119/2021.(XII.16) Vissza nem térítendő működési támogatás nyújtásáról a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére
118/2021.(XI.29) Az Edelény belterület 655/28/A hrsz.-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadának megvásárlásáról
117/2021.(XI.29) Víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv 2021. évre vonatkozó felújítási és pótlási tervrészének módosításáról
116/2021.(XI.29) ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE INGYENES HELYISÉGHASZNÁLAT BIZTOSÍTÁSÁRÓL
115/2021.(XI.29) Új városi sport- és kulturális központ kormányzati támogatással történő megvalósításáról II.
114/2021.(XI.29) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
113/2021.(XI.18) Raktárépület vagyonvédelmi rendszerének kiépítéséről
112/2021.(XI.18) Baptista Tevékeny Szeretet Misszió megkeresése

Új Esély Központ kialakításáról

111/2021.(XI.18) Edelény Város Önkormányzata és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. között fennálló bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
110/2021.(XI.18) VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése tárgyú támogatói okirattól való elállásról
109/2021.(XI.18) Tulajdonosi és szándéknyilatkozat kiadásáról
108/2021.(XI.18)  Az egészségügyi alapellátás működési támogatásáról
107/2021.(XI.18) Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezeti állapot felmérésről
106/2021.(XI.18) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról
105/2021.(X.26) Kapitányságvezetői kinevezés véleményezéséről
104/2021.(X.20) Polgármester jutalmazásáról
103/2021.(X.20) Borsodi Tájház – Szathmáry-Horkay ház részleges felújítására (Népi Építészeti Program) pályázat benyújtásáról
102/2021.(X.20) A 87/2021. (IX. 16.) határozat módosításáról
101/2021.(X.20) Az Edelény zártkert 5455 hrsz.-ú ingatlanban fennálló önkormányzati tulajdonrész értékesítéséről
100/2021.(X.20) A 88/2021. (IX. 16) határozat visszavonásáról
99/2021.(X.20) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
98/2021.(IX.30) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának a módosításáról
97/2021.(IX.30) A 86/2021. (IX.16.) határozat módosításáról
96/2021.(IX.30) A Szent Miklós Görögkatolikus Sportegyesület támogatásáról
95/2021.(IX.30) Helyi közutak és járdák felújításának előkészítéséről
94/2021.(IX.30) Az Edelény belterület 678/24/A hrsz-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
93/2021.(IX.30) Vis maior támogatás igénylés benyújtásáról
92/2021.(IX.30) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
91/2021.(IX.16) Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről és az adóztatásról
90/2021.(IX.16) Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról
89/2021.(IX.16) Az Edelény belterület 713/1 hrsz.-ú és a közvetlen környezetében lévő önkormányzati telkeket érintő telekalakításról és telekrész értékesítéséről
88/2021.(IX.16) Az Edelény külterület 061/10 hrsz.-ú legelő megvásárlásáról
87/2021.(IX.16) Az Edelény belterület 730 hrsz.-ú beépítetlen terület értékesítésre történő meghirdetéséről
86/2021.(IX.16) Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
85/2021.(IX.16) Tájékoztató az Önkormányzat 2021. I. féléves gazdálkodásáról
84/2021.(IX.16) Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. nevelési év munkájáról
83/2021.(IX.16) Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról
82/2021.(IX.16) Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
81/2021.(VIII.25) Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
80/2021.(VIII.25) Edelény Város Technikai Tömegsport Egyesületének támogatásáról
79/2021.(VIII.25) Bakó Gyuláné óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről
78/2021.(VIII.25) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde pedagógiai programjának felülvizsgálatáról
77/2021.(VIII.25) Egészségügyi asszisztens alkalmazásáról
76/2021.(VII.28) Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések megvalósítására irányuló pályázat (ZP-1-2021) benyújtásáról
75/2021.(VII.28) Tájékoztatás civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról
74/2021.(VII.28) A Magyar Rákellenes Liga Edelényi Szervezetének támogatásáról
73/2021.(VII.28) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének jóváhagyásáról
72/2021.(VII.28) TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 projekt megvalósításához szükséges költségnövekmény igény benyújtásáról
71/2021.(VII.28) Új városi sport és kulturális központ kormányzati támogatással történő megvalósításáról
70/2021.(VII.02) Belterületi felépítményes ingatlan megvásárlásáról
69/2021.(VII.02) Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
68/2021.(VII.02) Közvilágítási lámpatestek cseréjéhez fedezet biztosításáról
67/2021.(VII.02) A TOP-3.2.1-16-bo1-2018-00140 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges költségnövekmény igény benyújtásáról
66/2021.(VII.02) VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról
65/2021.(VII.02) Az Edelény zártkert 5572/2 hrsz.-ú út térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről
64/2021.(VII.02) A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések felülvizsgálatáról
63/2021.(VI.11) I. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó szerződések jóváhagyásáról
62/2021.(VI.11) Az Edelény belterület 58 hrsz.-ú, hősök tere 8/b. szám alatti lakóház értékesítéséről
61/2021.(VI.11) Az Edelény belterület 126/38/A/2 hrsz.-ú, Mátyás király út 19. fsz/2. szám alatti lakás értékesítéséről
60/2021.(VI.11) Az Edelény 74 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
59/2021.(VI.11) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással történő támogatási szerződés megkötéséről
58/2021.(VI.11) Oldalkinyúlású rézsűkasza és tartozékai értékesítéséből származó bevétel terhére gépek és eszközök beszerzéséről
57/2021.(V.31) ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás jóváhagyásáról
56/2021.(V.31) Az Edelény-Borsodi Református Egyházközség támogatásáról
55/2021.(V.31) Támogatás nyújtása az Edelényi rendőrkapitányság fogda épületében lévő fürdőhelyiség felújítására
54/2021.(V.31) Az Edelényi mátyás óvoda és bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
53/2021.(V.31) Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről
52/2021.(V.31) A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról
51/2021.(V.31) A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről
50/2021.(V.31) Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról
49/2021.(V.31) Beszámoló a Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2020. évi munkájáról
48/2021.(V.31) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2021. évi munkatervének jóváhagyásáról
47/2021.(V.31) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
46/2021.(V.31) Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi munkájáról
45/2021.(V.31) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
44/2021.(V.31) A 2020. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
43/2021.(V.25) A 28/2021.(IV.08.) határozat 6. mellékletének a módosításáról
42/2021.(V.25) Borsod-Torna-Gömör Egyesület részére ingyenes helyiséghasználat biztosításáról
41/2021.(IV.30) Az Edelény 085, 5360, 5361/1 és 5571 hrsz.-ú ingatlanokat érintő vízvezetési szorgalmi jog alapításáról
40/2021.(IV.30) Az Edelény 73 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételéről
39/2021.(IV.30) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámának növeléséről
38/2021.(IV.30) Az 1. számú gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről
37/2021.(IV.20) Edelény, Borsodi út 2. szám alatti ingatlanrész Edelény Város Technikai és Tömegsport Egyesülete általi használatának jóváhagyásáról
36/2021.(IV.20) Az Edelény belterület 2069 hrsz.-ú közút térítésmentes állami tulajdonba adásáról
35/2021.(IV.15) Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról
34/2021.(IV.08) A 22/2021.(II.23.) határozat módosításáról
33/2021.(IV.08) Működési célú támogatás nyújtása az Egy Esélyt Felelősen Vállalva alapítvány részére
32/2021.(IV.08) Csapadékcsatorna szakaszok térítésmentes átvételéről a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től
31/2021.(IV.08) Edelény, Antal György út 65. szám alatti (730 hrsz) ingatlanon található felépítmény (kolónia épület) bontásáról
30/2021.(IV.08) Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról
29/2021.(IV.08) II. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó szerződések jóváhagyásáról
28/2021.(IV.08) Háziorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosításáról
27/2021.(IV.08) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról
26/2021.(IV.08) A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról
25/2021.(III.16) Behajthatatlan követelések törléséről
24/2021.(II.23) Edelény belterület 1/131 hrsz.-ú Játszótér selejtezése
23/2021.(II.23) Az Edelényi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
22/2021.(II.23) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről
21/2021.(II.23) Az Edelény külterület 0242/4 hrsz.-ú szántó értékesítéséről
20/2021.(II.23) A 39/2010. (III.24.) határozat hatályon kívül helyezéséről
19/2021.(II.23) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
18/2021.(II.23) Edelény Város Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Tervének a felülvizsgálatáról szóló 36/2018.(III.29.) határozat módosításáról
17/2021.(II.23) Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
16/2021.(II.23) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. működéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról
15/2021.(II.23) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító Okiratának Módosításáról
14/2021.(II.23) A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról
13/2021.(II.23) Edelény Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
12/2021.(I.31) Edelény Város Önkormányzatának 2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
11/2021.(I.26) TOP-2.1.3-16 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztését célzó támogatási kérelem benyújtásáról
10/2021.(I.26) Edelény Város Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatáról
9/2021.(I.26) Tájékoztatás a 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójáról
8/2021.(I.26) A 89/2020.(XI.30.) határozat módosításáról
7/2021.(I.26) Edelény külterület 0134/7 hrsz.-ú szántó értékesítéséről
6/2021.(I.18) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító Okiratának Módosításáról
5/2021.(I.18) A 27. sz. főközlekedési úton tervezett körforgalom tanulmánytervéről
4/2021.(I.18) Városi Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról
3/2021.(I.18) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására történő pályázat kiírásáról
2/2021.(I.18) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021 évi Járási Start Munkaprogramjának támogatásáról
1/2021.(I.18) A Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának a véleményezéséről