Gépjárműadó
Nyomtatás

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni?

A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után kell gépjárműadót fizetni.

Nem kell gépjárműadót fizetni a következő járművek után:

1.   a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra,

2.   a lassú járműre és a lassú jármű pótkocsijára,

3.   a négykerekű segédmotoros kerékpárra

4.   a külön jogszabály szerinti „mézesházas” gépjárműre

5.   a munkagépre,

6.   a CD, CK, DT az OT és Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárműre,

7.   a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek közül azokra, amelyek az Európai Unió valamely tagállamában vannak nyilvántartva

A gépjárműadó alapja, mértéke 

Az adó alapja:  

1.   a személyszállító gépjármű esetén - ide nem értve az autóbuszt - a hatósági nyilvántartásba feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.

2.   autóbusz, lakókocsi és a lakópótkocsi esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya),

3.   tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

4.   nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontató, átmenőfékes vontatvány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével


Az adó mértéke 

személyszállító gépjármű estén:

·         gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,-Ft/kilowatt,

·         gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,-Ft/kilowatt,

·         gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230,-Ft/kilowatt,

·         gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185,-Ft/kilowatt,

·         gyártási évet követő 16. naptári évben

·         és az azt követő naptári években 140,-Ft/kilowatt.
tehergépjármű,  nyergesvontató, autóbusz esetén 

a 2. 3. és 4. pontok szerinti adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:

a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft,

b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.

·         Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10.000 -Ft, míg a tehergépjármű után 46.000 forint,

·         A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23.000-Ft adót kell fizetni.

Amennyiben az E és P rendszámú gépkocsi állandó rendszámtáblát kap, az ezt követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók.

Kinek kell megfizetni a gépjárműadót?

Az adó alanya - vagyis akinek a gépjárműadót meg kell fizetnie

1.   az a személy aki/amely a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel;

2.   amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az, aki/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

3.   év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az, akit/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel;

4.   Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától - feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a haláleset vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként tulajdonosként bejegyeztek.

5.   Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonos (továbbiakban: átruházó) a külön jogszabály alapján - de legkésőbb az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül - bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát követő év első napjától, már nem kell a gépjármű után adót fizetni. Ettől az időponttól kezdve a vevő (új tulajdonos) lesz az adó alanya, kivéve ha ettől az időponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként. Ha mindkét fél elmulasztotta a tulajdonváltozás bejelentését, a régi tulajdonos köteles az adót megfizetni. Amennyiben az eladó az előírtaknál később, de a tulajdonátszállás évének végéig megteszi a bejelentést, a vevőre hárul az adófizető kötelezettség akkor is, ha a szerződést követő év első napján még az eladó szerepel tulajdonosként a járműnyilvántartásban. Ha a tulajdon átruházás tárgya forgalomból kivont gépjármű és az átruházó a változást a külön jogszabály szerint bejelentette, akkor a gépjármű forgalomba való visszahelyezését követő hónap 1. napjától nem minősül adóalanynak.

6.   Gépjármű tulajdon átruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az (1) bekezdés szerinti tulajdonos az adó alanya.

7.   az "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az, akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta

Az adófizetési kötelezettség kezdete és vége

Az adókötelezettség kezdete főszabály szerint a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap első napja (az E és P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén a rendszámtábla kiadásakor keletkezik).

Ha az állandó rendszámtáblával, valamint a V betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, akkor az évi adótételnek az adókötelezettség fennállásának hónapjaira eső időarányos részét kell megfizetni.

Az adóalany körülményeiben illetve a gépjárműben beállott olyan változást, amely kihat az adókötelezettségre, e változásra okot adó körülmény bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta.

Ha a forgalomból kérelemre kivont gépjárművet a kivonást követő hónapban a kivonást kérelmező újra forgalomba helyezteti, akkor az adókötelezettség nem szűnik meg a forgalomból való kivonás hónapjának utolsó napjával.

Mikor kell befizetni az adót?

Az adózó a belföldi rendszámú gépjárművek után a gépjárműadót félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig, illetve az adóév szeptember 15-éig fizeti meg.

A befizetést készpénz-átutalási megbízáson Postán, vagy átutalással az Edelény Város Önkormányzat Raiffeisen Bank ZRT Baknál vezetett 12037805-00113009-00600002 gépjárműadó beszedési számlaszámra teljesítheti.

 Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adóalany a félév időarányos részére őt terhelő adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizeti meg. A határidő elmulasztása késedelmi pótlék megállapítását vonja maga után. Az adózót az adóhatóság értesíti a befizetési kötelezettségről.

Mikor lehet szüneteltetni az adófizetést?

Az adóalany kérelmére szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából. A szünetelés a jogellenes cselekmény (pl. lopás, jármű önkényes elvétele, stb.) bekövetkezését követő hónap első napjától annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a gépjármű az adóalany birtokába visszakerült.

A szünetelés időszakára időarányosan eső adót nem kell megfizetni. Ha a gépjármű nem kerül vissza az adóalany birtokába, akkor a jogellenes állapot bekövetkezésének időpontját követő év utolsó napján az adóalany ezen gépjárműve utáni adókötelezettsége megszűnik.

Milyen gépjárművekre jár adókedvezmény?

A gépjárműadóról szóló törvény szerint

1.   20%-os kedvezmény illeti meg
- az autóbuszt, tehergépjárművet - nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár, - melynek a környezetvédelmi osztály jelzése: 5, 6, 7, 8

2.   30%-os kedvezmény illeti meg
- az autóbuszt, tehergépjárművet - nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár, - melynek a környezetvédelmi osztály jelzése: 9, 10, 11, 12.

Kik mentesülhetnek a gépjárműadó alól?

Mentesek a gépjárműadó alól: 

1.   a költségvetési szerv,

2.   az egyesület, az alapítvány a tulajdonában levő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett (erről nyilatkoznia kell )

3.   az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,

4.   az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,

5.   a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,

6.   a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - egy darab, 100 kilowatt teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000,-Ft erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.A súlyos mozgáskorlátozottság fennállását igazolni kell. A 2011.07.01. napját megelőzően kiadott ideiglenes, illetve végleges orvosi szakvélemény alapján a gépjárműadó mentesség a hatályossági idején belül, legfeljebb azonban 2012.12.31-ig. napjáig érvényesíthető. 2013. évtől elfogadható igazolások: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvélemény, MÁK által kiadott határozat, 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet ( Mr.) 3.sz. melléklete szerinti igazolás, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelel.)
2014. január 1. napjától amennyiben az előzőekben nevesített okiratok egyikével sem rendelkezik az ügyfél a közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésére álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal a települési önkormányzat jegyzőnél (Adóosztálynál) kérelmezheti súlyos mozgáskorlátozottságának megállapítását. E kérelemmel a beérkezésétől számított 8 napon belül az Adóosztály megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében.

7.   az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja, illetve az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői és e  fegyveres erőkés parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásban álló nem magyar állampolgárságú katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

8.   a környezetkímélő gépkocsi (az adóalanyt megillető adóelőny de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül, amennyiben e tényt bevallásában jelöli, akkor azzal elismeri, hogy a mentesség igénybevételére jogosult.

 

Illetékes hatóság

Az adót, a magánszemély adóalanynak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba, míg a nem magánszemély adóalanynak (ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes települési adóhatóság állapítja meg.

Ha a hatósági nyilvántartásban a lakcím, a székhely, illetőleg a telephely megváltozik, az adóztatási feladatok ellátására a változást követő év első napjától az új lakcím, székhely, illetőleg telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult.

Amennyiben a hatósági nyilvántartás a székhelyet és telephelyet is tartalmazza, akkor a telephely szerint illetékes adóhatóság állapítja meg az adót.
 

Bejelentési kötelezettség

Az adózónak közvetlenül az illetékes önkormányzati adóhatóságnál be kell jelentenie a változást követő 15 napon belül:

1.   a tulajdonában álló gépjármű utáni adómentességre való jogosultságot,

2.   az adófizetési kötelezettsége szünetelését (pl. lopás)


A gépjármű tulajdonszerzésével kapcsolatos eljárás

A gépjármű adásvétele után, amennyiben a jármű nyilvántartásban a tulajdonjog változás ténye bejegyzésre kerül az okmányiroda hivatalból megküldi a változásra vonatkozó adatokat. Az adóhatóság az új tulajdonos részére az adófizetési kötelezettséget megállapítja/megszünteti, melyről határozat útján értesíti az adózót.

Mit tehetünk, ha a forgalmi engedély és az okmányiroda adatai nem egyeznek?

Gyakran előfordul, hogy a forgalmi engedélyben szereplő adatok nem egyeznek az adóhatóság adataival. Ilyen esetben mindig az illetékes okmányiroda adatai a mérvadóak, az esetleges pontosítást ott kell kérni és azt az okmányiroda hivatalból megküldi az adóhatóságnak.

Amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, és a közúti közlekedési nyilvántartásban újabb adóalanyt a közlekedési igazgatási hatóság nem tüntetett fel, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból való kivonását.

Vonatkozó jogszabályok: 

 

·         1991. évi LXXXII. törvény a gépjármű adóról

·         2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

·         326/2011.(XII.28.) Korm.rendelet

·         35/2008. (XII.31.) PM. rendelet


Nyomtatványok: