Tájékoztató: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-re való jogosultság megállapításának célja, annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményre, meghatározott természetbeni juttatásra és külön jogszabály szerinti egyéb kedvezmények igénybevételére.

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének a) 145%-át (41.325,- Ft) – egyedülálló – esetén ha
aa) a gyermeket egyedülálló szülő, illetve törvényes képviselő gondozza vagy
ab) a gyermek tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos vagy
ac) a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és nem töltötte be a 23 életévet, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatás tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,
b) 135%-át (38.425,- Ft) – családos -, az a) pont alá nem tartózó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a meghatározott értéket.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

  • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
  • a kérelem beadását megelőző hónapra vonatkozó, a család nettó jövedelméről szóló igazolás, nyilatkozat,
  • a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági illetve gyámhatósági döntést
  • egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot
  • nappali oktatás munkarendje szerinti középfokú oktatási intézményben, főiskolán, egyetemen tanuló gyermek iskolalátogatási igazolása,
  • a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás.

Az eljárás jogi alapja:

  • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
  • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet,

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a családbafogadó gyám lakcíme szerinti illetékes gyámhatóság határozatlan időre állapítja meg. A támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka azaz jelenleg 6.270,- Ft.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
gyámrendelő határozat
a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás igazolása

Az eljárás jogi alapja:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet